workİcra ve İflas Hukuku
• İtirazın iptali davası • Borçtan kurtulma davası • Menfi tespit ve istirdat davası • İstihkak davaları • İhtiyati haciz istemi • İhtiyati hacze itiraz davaları • İflas davası • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip • Kambiyo takipleri