workMiras Hukuku
Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması, Veraset intikali, Miras sözleşmeleri, Vasiyetnameler, Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar, Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, Mirasçılık belgesinin iptali davaları, Miras ile ilgili iade davaları, Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.