workMiras Hukuku
• Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması • Veraset intikali • Miras sözleşmeleri • Vasiyetnameler, • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar • Mirasçılık belgesinin iptali davaları • Miras ile ilgili iade davaları • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar